[an error occurred while processing this directive]

Siste artikler:

06 Trond Giske Ap

06 Trond Giske Ap

Skal kunsten tjene fagplanene?

IdaLou Larsen

Oppdatert fredag, den 1. februar, 2008.

Rett før jul leverte kulturminister Trond Giske en ny melding om  Den kulturelle skolesekken. Mye bra i  meldingen, men iallfall på ett punkt - forholdet mellom fagplaner og kusnttilbud - virker den temmelig schizofren.  

I det første oversiktskapitlet, "Bakgrunnen for og innhaldet i meldinga", tar meldingen opp den meget omstridte evalueringen av Den kulturelle skolesekken.        
  Den viser til at "evalueringa hevdar at det eksisterer eit spenningsfylt forhold mellom kultur- og opplæringssektorane", og legger til at "høyringsfråsegnene understrekar at det er naudsynt med eit tydeleg mandat og ei klar arbeidsdeling mellom kultur- og opplæringssektorane" (side 12).
  Konklusjonen er lovende: "Departementet har i si vurdering valt å leggje større vekt på høyringsfråsegnene enn evalueringa", står det på samme side.
  Kulturministeren  klarer imidlertid ikke å gi et klart og entydig svar på hva Den kulturelle skolesekken skal være:.
  På den ene siden slås det kategorisk fast at :
"Måla for Den kulturelle skulesekken skal vere:
- å medverke til at elevar i skulen får eit profesjonelt kunst- og kulturtilbod
- å leggje til rette for at elevar i skulen lettare skal få tilgang til, gjere seg kjende med og utvikle forståing for kunst- og kulturuttrykk av alle slag
- å medverke til å utvikle ei heilskapleg innlemming av kunstnarlege og kulturelle uttrykk i realiseringa av skulen sine læringsmål.
Dette er utvilsomt rent kunstnerlige mål. Men samtidig er ett av de viktigste målene i Den kulturelle skolesekken - det nevnes iallfall som nummer 3, etter "varig ordning" og "for alle elevar" - målet om å "realisere mål i læreplanverket: Innhaldet i kunst- og kulturtilboda i Den kulturelle skulesekken skal medverke til å realisere skulen sine mål slik dei kjem til uttrykk i  den generelle delen i læreplanverket og i dei ulike læreplanane".
  Det kan ikke skal herske tvil om at departementet tror på denne dobbelte og noe schizofrene målsettingen, for den gjentas på meldingens side 23.
 "Departementet meiner at ... både kulturpolitiske og skulepolitiske mål skal liggje til grunn for ordninga. Måla og prinsippa for Den kulturelle skulesekken skal ta omsyn til og tilpasse seg læreplanverket for Kunnskapsløftet. Den kulturelle skulesekken skal syte for dei ekstraordinære kunst- og kulturopplevingane i skulekvardagen. Samstundes er det viktig at born og unge kjenner at Den kulturelle skulesekken er ein naturleg del av skulen, og at elevane er fortrulege med at innhaldet også heng saman med den generelle læreplanen og faga dei har undervisning i.
(Kap. 3,2 side 23)
  Det er fristende å tro at meldingen er resultatet av altfor stor departemental effektivitet. Med andre ord: Meldingen virker  hastverkspreget og lite gjennomarbeidet. Og det ser ut til at Trond Giske har hatt det litt for travelt han også: en intelligent mann som kulturministeren ville ellers øyeblikkelig tatt fatt i det  selvmotsigende i disse sitatene.