[an error occurred while processing this directive]

Siste artikler:

01 Karin Woldseth, Frp

01 Karin Woldseth, Frp

Foto Stortinget

02 Ulf Erik Knudsen (Frp)

02 Ulf Erik Knudsen (Frp)

Foto Stortinget

03 Olemic Thommessen, Høyre

03 Olemic Thommessen, Høyre

Foto Stortinget

04 May-Helen Molvær Grimstad KrF

04 May-Helen Molvær Grimstad KrF

Foto Stortinget

05 Trine Skei Grande Venstre

05 Trine Skei Grande Venstre

Foto Stortinget

06 Trond Giske Ap

06 Trond Giske Ap

Norsk kulturråd og opposisjonen

IdaLou Larsen

Oppdatert torsdag, den 13. desember, 2007.

Stortinget har avgitt sin innstilling om kulturbudsjettet for 2008. Opposisjonen gjør det meget klart at den er bekymret for Norsk kulturråd.

Tidligere knyttet det seg stor spenning til Stortingets innstilling til Kulturdepartementets budsjettforslag.Den gangen var det umulig å vite om kutlurministerens forslag ville passere Stortinget uendret før kulturkomiteen hadde behandlet budsjettet.
Ingen debatt
Slik er det ikke lenger: Allerede før Trond Giske hadde lagt fram 2008-budsjettet, var det opplest og vedtatt at Den Norske Opera ville få en økning på nærmere 50 millioner kroner, og at Nord-Trøndelag Teater skulle ha regionteaterstatus.For bare å nevne to viktige saker fra 2008-budsjettet.   
 Med andre ord: budsjettet er sikret flertall fra kulturministeren legger det fram. Det er derfor ikke særlig interessant å følge med i kulturkomiteens drøftinger.
   Men det er verd  å merke seg hvilke saker som opptar opposisjonen på Stortinget, det vil si Høyre, KrF, Venstre og forsåvidt også Fremskrittspartiet, selv om partiet fremdeles holder fast på sine  hevdvunne kulturpolitiske prinsipper: Fremskrittspartiet
Karin Woldseth og Ulf Erik Knudsen uttrykker det slik i budsjettinnstillingen:  "Disse medlemmer ønsker ikke et sterkt subsidiert kulturliv eller at en snever elite skal forvalte fellesskapets kulturmidler kun til glede for egen krets. Regjeringens betydelige økning av bruk av skattebetalernes penger fører ikke til at det blir kultur som folk flest ønsker. Folk skal i størst mulig grad selv ha råderett over kulturmidlene. Disse medlemmer mener dette vil sikre at kulturen blir deltagende, engasjerende og treffer flest mulig.
      Disse medlemmer mener at kulturmidler i størst mulig grad bør kanaliseres i samsvar med det smaks- og meningsmangfold som eksisterer. Det betyr at disse medlemmer er mot alle modeller som innebærer at oppnevnte komiteer fordeler penger, etter eget forgodtbefinnende, på vegne av fellesskapet.
Norsk kulturråd
Dette er forsåvidt kjente, om ikke kjære, toner fra Frp. Mer interessant er det å merke seg at  Høyres Olemic Thommessen, Venstres Tine Skei Grande og Kristelig Folkepartis May Helen Molvær Grimstad alle er opptatt av Kulturrådets framtidige rolle i norsk kulturliv.
  Olemic Thommessen tar allerede opp Kulturrådets siituasjon i innstillingens prinsipielle del der han definerer Høyres kulturpolitikk:
  "Dette medlem har merket seg at føringene overfor Norsk kulturfond og Norsk kulturråd blir stadig strammere. I årets budsjett er posten for Norsk kulturfond delt opp i forhold til genre, med egne ledsagende kommentarer til det enkelte kapittel. Dette medlem mener dette er et uttrykk for en generell tendens til maktkonsentrasjon, som vi også har sett i forbindelse med sammenslåingen av institusjoner inn i det nye filminstituttet. Dette medlem viser til at Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal se på de offentlige støtteordningene. Dette medlem mener det er et mål at disse er mest mulig rasjonelt innrettet slik at de ikke opparbeider unødig byråkrati. Dette medlem mener imidlertid dette ikke må gjøres på en måte som leder til maktkonsentrasjon og nære bånd til den politiske ledelsen av departementet.
"En vesentlig svekkelse"
Under posten "Norsk kulturfond" uttrykker Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti stor skepsis til Trond Giskes planer for Norsk kulturråds fremtid:
"Komiteens medlemmer fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre har merket seg at Norsk kulturfond i dette budsjettet er delt opp i genre, dvs. at hvert budsjettavsnitt har fått sin post 55. Disse medlemmer vil påpeke at dette representerer en vesentlig svekkelse av Norsk kulturråds selvstendige stilling for så vidt som Norsk kulturråd ikke lenger inviteres til å være med i hovedfordelingen av midlene, og for så vidt som føringene i proposisjonen er mer detaljerte enn de som tidligere har ligget til grunn for fondets virksomhet. Disse medlemmer mener dette sentraliserer makt til politiske organer, noe som er uheldig i forhold til behovet for et fritt og uavhengig kulturliv. Disse medlemmer mener dette er særlig uheldig i en periode da staten trapper opp sine tilskudd. Disse medlemmer mener det i dag er behov for flere uavhengige beslutningstagere, ikke færre. Disse medlemmer mener denne linjen aktualiserer behovet for en grunnleggende diskusjon om Norsk kulturråd. Disse medlemmer finner det påfallende at Regjeringen systematisk undergraver Norsk kulturråds selvstendige stilling før Løken-utvalget har avgitt sin innstilling. Endringer i Norsk kulturråds stilling og status bør eventuelt komme til Stortinget som en forberedt og godt begrunnet sak, og ikke kamufleres i en vanlig budsjettproposisjon."
Andre ulemper
I fjor bestemte regjeringen at kulturtiltak som hadde fast årlig støtte fra staten, ikke  skulle kunne søke Norsk kulturråd om støtte til spesielle prosjekter. Dette vakte sterke reaksjoner, blant annet hos de frie scenekunstgruppene, og i år åpner Trond Giske for at inntil konklusjonene er trukket av Løken-utvalgets gjennomgang av  "funksjonsdelingen mellom Norsk kulturråd og andre budsjettområder", skal ögså tiltak som mottar fast støtte, i spesielle tilfelle kunne søke Kulturrådet.
  Opposisjonen er likevel ikke fornøyd: "Disse medlemmer viser til at Regjeringen har gitt klare signaler om at de virksomheter som har fast årlig statstilskudd, bare unntaksvis kan søke Norsk kulturfond om tilskudd til tiltak som kan fremme forsøk og utvikling. Disse medlemmer vil påpeke at denne føringen kom i forbindelse med inneværende års budsjett uten at noen nærmere utredning om spørsmålet er gitt. Disse medlemmer mener føringen er i strid med tidligere praksis, og åpenbart på tvers av det som har vært Stortingets forutsetninger, når en rekke av virksomhetene på så vel post 74 som post 78 fant sin plass på statsbudsjettet. Flere av disse virksomhetene har ikke et fast tilskudd som gjør det mulig å drive alene ut fra dette, og har gjennom hele sin virksomhetstid vært avhengige av forskjellige tilskuddsmidler fra Norsk Kulturfond. Disse medlemmer mener denne omleggingen ikke er godt begrunnet. Dersom man vil sette dette igjennom, må man gjøre grep som bøter på de ulempene en rekke viktige frie grupper og ensembler blir påført.
Svarer på kritikken
Komiteen avga sin innstilling 6. desember, og budsjettet ble definitivt vedtatt i Stortinget i går. I dag har Trond Giske en kronikk i Aftenposten der han indirekte svarer på opposisjonens kritikk. Dessverre er hans kronikk såpass komplisert og så lite konkret at lesere som ikke er lommekjent med både kulturbudsjettet og Kulturrådets praksis, vil ha problemer med å skjønne hva saken dreier seg om.
  Aftenposten har lagt ut Trond Giskes kronikk og utstyrt den med følgende fengende ingress: "Nettverksbyggere og eksperter har kunnet stikke av med kulturpengene på grunn av ugjennomtrengelig byråkrati", mener Trond Giske. Men dette sier faktisk ikke Giske i selve teksten.
 Aftenposten inviterer også leserne til å diskutere Trond Giskes kronikk på nettet. I kveld var det kommet ett innlegg signert Demian. Det lyder slik, sitert i sin helhet: "Norge blir desverre fortsatt styrt av embetsmenn med danske og nedertyske navn. Giske må være kraftig desorientert. Eller at han som politikere har for vane, snakker mot bedre vitende og håper at leserne er idioter som biter på vrøvlet hans".   
Scenekunstbruket
Det var stor skuffelse i det frie feltet da Trond Giskes 2008-budsjett ikke økte støtten til Scenekunstbruket, men nøyde seg med å indeksregulere  "den største nasjonale aktøren for formidling av scenekunst i Den kulturelle skolesekken" (B.innst.S.nr.2 (2007--2008))
  Opposisjonen "mener det er ønskelig at dette nettverket utvides til å omfatte også de fylkene som per i dag står utenfor, men som ønsker å bli inkludert", men det er bare Venstre som i sitt alternative budsjett, øker støtten til Scenekunstbruket med 1.5 millioner.