[an error occurred while processing this directive]

Siste artikler:

En fornøyd kulturminister

En fornøyd kulturminister

Kulturbudsjettet 2008 og "scenekunsten"

IdaLou Larsen

Oppdatert tirsdag, den 9. oktober, 2007.

Trond Giske har døpt om kapittel 324, "Teater- og operaformål" som fra og med i år heter "Scenekunstformål". Ministerens satsing her har sine lyspunkt, og sine skuffelser. Men stort sett er denne delen av budsjettet på det jevne.

Trond Giske har lagt fram sitt kulturbudsjett, og han har gitt uttrykk for at han både er fornøyd og stolt over at han har klart å følge opp Kulturløftet.
Svært mange av årets budsjettnyheter  sørget Trond Giske selv for å få blest om lenge før han la fram 2008-budsjettet - innen scenekunstfeltet gjelder det for eksempel at Den Norske Opera får en økning på nærmere 50 millioner kroner, og at Nord-Trøndelag Teater får status som region teater.
Og mens man i mindretallsregjeringenes tid måtte vente til Stortingets kulturkomité hadde kompromisset seg fram til enighet, kan budsjettet nå regnes som vedtatt fra det blir lagt fram i oktober.  
Scenekunstfeltet
"Å styrke scenekunstfeltet" er ett av målene til Kulturløftet, og selv om kulturministeren er fornøyd med egen innsats, legger han heller ikke skjul på at det  "likevel er udekkede behov".
  Dette tar han sikte på å gjøre noe med gjennom en stortingsmelding om scenekunst, der "et viktig tema (...)  vil være tiltak for å sikre et fullverdig tilbud av scenekunst i hele Norge".
  Norsk scenekunstbruk, som drives av Danse- og teatersentrum, er "den største og viktigste formidler av scenekunst for aldersgruppen 0-20 år". Pussig nok nevnes Scenekunstbruket ikke i budsjettets tekstdel. Men oversikten over fordelingen av støtte over post 78 i kap 324, Scenekunstformål, viser at  Scenekunstbruket, i likhet med de fleste tilskuddsmottakere,  indeksreguleres med 4,3 prosent.
  -Ettersom den planlagte scenekunstmeldingen skal legge stor vekt på scenekunsttilbudet i hele Norge, håper vi at den vil være mer opptatt av Scenekunstbruket, sier Tove Bratten, daglig leder i Danse- og teatersentrum.
Den Unge Scenen
Virkelig gledelig er det at kulturministeren har bestemt at Den Unge Scenen- DUS - skal fortsette. Ti teatre samarbeider nå om dette prosjektet der ungdommer spiller nyskrevne tekster av våre fremste dramatikere.
  Hittil har Norsk kulturråd støttet prosjektet, men nå var det slutt på denne finansieringen. Kulturdepartementet har tidligere bevilget en symbolsk støtte på kr. 100.000 til DUS. I 2008 blir den økt til 1,5 millioner. Det Norske Teatret og Rogaland Teater har sammen påtatt seg hovedansvaret for Den Unge Scenen.
   - Vi er veldig glade for at Kulturdepartementet nå gjør det mulig for oss å fortsette dette prosjektet, sier prosjektets leder Eirik Nilssen Brøyn. på telefon fra Italia der han er på et møte i Connections, det internasjonale ungdomsteater-nettverket.
Skuffelse
I snitt har institusjonsteatrene fått en indeksregulering på 4,3 prosent. Brukbart, mener d  fleste, selv om mange frykter neste års lønnsoppgjør.
 Noen teatre er spesielt fornøyde, det er de som har fått økte midler utover indeksreguleringen: Akkurat som i fjor, øker Trond Giske støtten til Hålogaland Teater, Nordland Teater, Carte Blanche og Agder Teater. I år får også Teater Ibsen mer å rutte med, og en million kroner skal øremerkes styrking av "teatrets aktivitet i Vestfold".
  Konsekvensen av denne politikken er at enkelte teatre, som i lang tid ikke har fått  spesialbehandling, nå framstår som budsjettets desiderte tapere. Teatret Vårt, som ble etablert i 1972, og dermed er ett av våre fem opprinnelige regionteatre, mottar i 2008 bare 14,9 millioner, mens Nordland Teater får 18.9 millioner, og Agder Teater 16, 1 millioner.
  - Jeg vil ikke legge skjul på at vi er skuffet, sier Carl Morten Amundsen, teatersjef på Teatret Vårt.  
Frie grupper
En morsom liten detalj i årets budsjett: Kapittel 324, som tidligere het "Teater-og operaformål" er blitt døpt om til "Scenekunstformål" - antakelig et forsøk på å følge med i tiden.
  Mer prinsipielt interessant er det at bevilgningen til de frie gruppene som før var å finne i kapittel 320, Allmenne kulturformål, nå er flyttet til kap. 324
post 55.
  Slik forklares dette i budsjett-teksten: "Fra 2008 er midler til tilskuddsordninger til scenekunstformål, som i 2007 ble bevilget under kap. 320, post 50 Norsk kulturfond, overført til kap. 324, post 55, jf. omtale under kap. 320, post 55."
  I kapittel 320, post 55, kan man lese følgende: "For 2008 får Norsk kulturfond en samlet økning på 25,6 mill. kroner hensyntatt at 8,8 mill. kroner til tiltak, som tidligere har fått støtte under Norsk kulturfond, er overført til kap. 320, post 74 Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd og kap. 323 Musikkformål, post 78 Ymse faste tiltak, jf. omtale under nevnte kapitler og poster."
 Altså ikke ett ord om tilskuddsordningene til scenekunstformål her. Betyr det at Kulturdepartementet nå skal overta behandlingen av støttesøknadene fra det frie feltet? Eller betyr det at Trond Giske nå skal bestemme hvor mange penger Kulturrådet skal disponere til scenekunstfeltets diverse formål?
  Her fordeler iallfall Kulturdepartementet de nærmere 57 millionene fra  post 55 meget nøye: 23,111 millioner til fri scenekunst, 18, 313 millioner til dans og så videre.
 En tredje forklaring kan naturligvis være at støtten til scenekunst over Kulturfondet er plassert i kulturkapitlet slik at det skal bli lettere å se hvor mye penger som totalt bevilges til scenekunst.
  Uansett - på forespørsel beklager  Kulturdepartementet at i denne uken kan ingen komme med noen oppklaring.
Basisfinansiering
I fjor oppfylte Trond Giske besluttet Trond Giske å etablere en fast finansieringsordning for enkelte "etablerte" frie grupper. Jo Strømgren Kompani og Verdensteatret var de første som kom inn på denne ordningen, som fikk det ytterst lite kunstneriske navnet, Basisfinansiering fri scenekunst. Jo Strømgren Kompani og Vrdensteatret var dermed sikret tre millioner kroner hver i fire år.
 Det vakte endel oppsikt at den ene av de to gruppene som Trond Giske valgte ut blant de mer etablerte, opprinnelig kom fra Trondheim, akkurat som ham selv.
Mange venter derfor spent på at "basisfinansieringen" i år skulle økes slik at flere etablerte grupper fikk plass i ordningen.
  Men den gang ei.
 - Skuffende, sier Tove Bratten. - Det er fint at summen på seks millioner er blitt indeksregulert,til
6,258 millioner. Men vi hadde virkelig håpet at ordningen skulle bli utvidet.
Innlandet Teater
Under valgkampen foreslo styreleder for Hedmark Teater, Anne Lise Bakken (Ap), at Hedmark Teaters modell skulle utvides til Oppland, og i valgkampens innspurt lovet Trond Giske en million kroner til utredningen av et slikt samarbeid.
   I kulturbudsjett kan man lese følgende: "Det er tatt et initiativ i Hedmark og Oppland om å utvikle et felles teater som skal gi et likeverdig tilbud i de to fylkene. I tilskuddet til Hedmark Teater er det teknisk plassert 1 mill. kroner som skal disponeres i samråd med de to fylkeskommunene ved etablering av det nye Teater Innlandet. Midlene skal gå til produksjon av teateroppsetninger."
 Dette gir inntrykk av at det nye Teater Innlandet allerede er et faktum. Olemic Thommessen som representerer Høyre i Stortingets kulturkomité, er selv fra Lillehammer, og har vært engasjert i byens teatermiljø.
- Betyr det at Innlandet Teater allerede er grunnlagt?
- Nei . Såvidt jeg vet er det  ikke bestemt  at det skal etableres et Innlandet Teater. Men til helgen skal det holdes et møte i Gausdal der aktører i Oppland skal diskutere saken. Jeg har tenkt meg dit, sier Olemic Thommessen. - I valgkampen stilte statråden opp med penger til de to fylkeskommunene - ikke til Hedmark teater - det var et poeng i seg selv. Pengene skulle brukes til å utrede saken ble det da sagt.
  Han legger til at han synes det er bedre at det skal lages teater for pengene, slik det nå står i budsjettet.
  - Men da bør det være fritt  hvem som skal stå for det ....... og slik høres det ikke ut nå ?
Liker å styre
Det er liten tvil om at Trond Giske er en kulturminister som har sans for selv å ta styringen.
Han har for eksempel styrket tilskuddene til dans og scenekunst med en million hver. Men disse pengene får ikke dansen og scenekunsten selv avgjøre hvordan de skal benytte.  De er øremerket Mangfoldsåret 2008.
 Det blir derfor særdeles spennende å se hva som blir utfallet når Trond Giske i år som i fjor varsler "en gjennomgang av funksjonsdelingen mellom Norsk kulturfond  og andre budsjettområder". Det er iallfall verdt å merke seg at han har forandret fjorårets ordlyd: I fjor bebudet han nemlig en "en prinsipiell vurdering av funksjonsdelingen mellom Norsk kulturfond og andre fagområder".