[an error occurred while processing this directive]

Siste artikler:

Kulturminister Trond Giske

Kulturminister Trond Giske

Sp-leder og kommunalminister Åslaug Haga

Sp-leder og kommunalminister Åslaug Haga

Et svakere Kulturråd

IdaLou Larsen

Oppdatert fredag, den 8. desember, 2006.

Forholdsvis få oppgaver foreslås flyttet til regionene i Regjeringens stortingsmelding Regionale fortrinn - regional framtid. Men Kulturrådet skal desentraliseres.

Iallfall på det nåværende tidspunkt planlegges det ingen store, gjennomgripende endringer i kulturpolitikken. Den skal fremdeles først og fremst være nasjonal.
  Men på enkelte punkter skal oppgaver overføres til regionene.
Teatrene
Regjeringen tar ikke opp igjen Åse Klevelands ønske om å overføre det fulle og hele ansvaret for regionteatrene til regionene. Den eneste oppgaven de er tiltenkt er oppnevning av styrene.
 "Styrene skal påse at forvaltningen av institusjonene skjer etter gjeldende lover og forskrifter og forutsetninger for det For å styrke den regionale innflytelsen, kan ansvaret for å oppnevne styreleder og eventuelt noen eller alle av styremedlemmene overføres til regionene offentlige tilskuddet. Det må derfor fortsatt vektlegges å oppnevne profesjonelle styrer". (4.2.8)
 Regionene er også tiltenkt ansvaret med å oppnevne styrer for "region-/ landsdelsorkestrene, i en del museer og i knutepunktfestivalene".
 Riksteatrets stilling skal utredes: "Det vil være naturlig å se på balansen mellom regionteatrenes turnévirksomhet og Riksteaterets virksomhet." (4.2.8)
Norsk kulturråd
På regionalt nivå har det lenge vært snakk om å opprette egne regionale kulturråd. Dette foreslås ikke i stortingsmeldingen.
 Men det er ikke tvil om at Kulturrådet går en forholdsvis usikker framtid i møte: "Det vil bli foretatt en gjennomgang av Norsk kulturråd og andre fagområder for å se hvilke arbeidsmåter som er best egnet for å gjennomføre prinsippene om armlengdes avstand, spredning av beslutninger og reduksjon av administrasjon. Fra 2007 er tilskuddsordningen for ekstraordinære tiltak ved kulturhistoriske museer og ordningen for innkjøp av samtidskunst foreslått avviklet og midlene er fordelt på museene. Med få og store regioner bør en kunne vurdere om flere oppgaver kan delegeres til institusjoner og/eller overføres til regionalt nivå uten økt byråkrati" (min utheving) (4.2.8)
Flere regionale konserter
"Ansvaret for turnelegging av skolekonserter er fra skoleåret 2007-2008 overført fra Kunnskapsdepartementet ved fylkesmannsembetene til Kultur- og kirkedepartementet ved Rikskonsertene. Turneleggingsansvaret bør kunne legges til regionene så snart som det er praktisk gjennomførbart. Innenfor de fastsatte økonomiske rammene kan omfanget av regionale produksjoner økes. Det er en forutsetning at kvaliteten på produksjonene kunstnerisk og formidlingsmessig blir opprettholdt og videreutviklet. Ytterligere overføring av produksjonsansvaret til regionalt nivå bør gjøres på bakgrunn av løpende vurdering og etter avtale med regionnivået".
Kulturløftet
Selv om flere oppgaver innen kultur overføres til regionene, er det tydeligvis meningen at Regjeringen, og ikke regionene, også i fremtiden skal beholde ansvaret for å innfri Kulturløftet: "Oppgaver som i dag ligger innenfor Kulturløftet vil fortsatt inngå i beregningen av Kulturløftet også etter en eventuell oppgaveoverføring til regionene" (4.2.8)