[an error occurred while processing this directive]

Siste artikler:

01 Vigdis Moe Skarstein er leder for Norsk kulturråd., og hun har nå sendt et skarpt brev til Kulturdepartementet der hun kommenterer Trond Giskes 2007-budsjett.

01 Vigdis Moe Skarstein er leder for Norsk kulturråd., og hun har nå sendt et skarpt brev til Kulturdepartementet der hun kommenterer Trond Giskes 2007-budsjett.

02Kulturminister Trond Giske hevder han vil beholde, til og med styrke Kulturrådet, men samtidig svekker han Rådet i 2007-budsjettet.

02Kulturminister Trond Giske hevder han vil beholde, til og med styrke Kulturrådet, men samtidig svekker han Rådet i 2007-budsjettet.

03Karin S. Woldseth, Frp,kulturkomiteen , mistenker Trond Giske for å ville nedlegge Kulturrådet i sin nåværende form

03Karin S. Woldseth, Frp,kulturkomiteen , mistenker Trond Giske for å ville nedlegge Kulturrådet i sin nåværende form

Foto Scanpix/Stortinget

Skarp reaksjon fra Kulturrådet

IdaLou Larsen

Oppdatert mandag, den 18. desember, 2006.

På sitt siste møte før jul bestemte Kulturrådets medlemmer seg for å skrive til Kulturdepartementet. En meget uvanlig prosedyre. Brevet er forsiktig formulert, men uttrykker skarp kritikk av kulturministerens fremgangsmåte.

Da Trond Giske la fram sitt første selvstendige kulturbudsjett, var det stor interesse knyttet til hvilke signaler det ville bringe om kulturministerens syn på Kulturrådets plass i norsk kulturpolitikk.
Fjernet tiltak
På direkte spørsmål  på pressekonferansen svarte Giske at han ønsket å beholde Rådet som et uavhengig, fritt kunstfaglig organ. Men flere punkter i budsjettet tydet på noe annet.
 Han fjernet for eksempel tre av ordningene Kulturrådets hadde ansvaret for: Tilskuddsordningene på åtte millioner til ekstraordinære tiltak ved kulturhistoriske museer, og 2,4 millioner til innkjøp av samtidskunst (2,4 millioner) ble avviklet og flyttet over til institusjonene, samtidig som tilskuddet på 6,2 millioner kroner til lokale konsertinitiativ ble avviklet. Pengene ble overfør til Rikskonsertene, og ansvaret for de lokale initiativene overlatt til kommunene.
  Dessuten understreket han at «virksomheter som mottar fast årlig statstilskudd» ikke  skal kunne søke Norsk kulturråd om tilskudd.
Kulturrådet reagerer
Ikke forbausende har Rådet nå reagert. Mer forbausende er det at deres reaksjon har tatt form av et brev som i tråd med offentlighetsloven nå er tilgjengelig for alle som er interessert i saken.
  På årets siste møte bestemte nemlig medlemmene seg for å sende et brev til Kulturdepartementet.
  Ordlyden i brevet er ikke oppsiktsvekkende. Det som derimot er oppsiktsvekkende, er at rådsmedlemmene, med rådsleder Vigdis Moe Skarstein i spissen, i det hele tatt fant det nødvendig å henvende seg til Kulturdepartementet.
Sterke formuleringer
Brevet tar først opp at Rådet ikke lenger skal kunne bevilge tilskudd til institusjoner som mottar fast støtte over departementets budsjett. Dette har Rådet «merket seg», og vil redegjøre for sin praksis på dette feltet, slik departementet ber om. Men rådet vil også «inntil videre imidlertid legge sitt skjønn i hver enkelt sak til grunn i forståelsen av dette». En interessant standpunkt, for å si det mildt.
   Deretter tar brevet for seg de tre tilskuddsordningene som nå ikke lenger skal være Rådets ansvar, og legger ikke skjul på at «endringene (kan) få noen utilsiktede negative effekter». Rådet skriver videre at «vi beklager at vi som forvalter av ordningene og som rådgivende organ ikke ble rådspurt i forkant av endringene».
   Igjen - tilsynelatende ikke så oppsiktsvekkende. Men den forsiktige formuleringen skjuler en meget sterk skepsis til Trond Giskes fremgangsmåte.
Knallhard kritikk
Men Kulturrådet går lenger. Brevets siste avsnitt inneholder en knallhard kritikk av kulturministeren: «Rådet uttrykker også bekymring om de stadig mer detaljerte føringene inn i disponeringen av Norsk kulturfond, og reiser spørsmål om hvordan begrepet armlengdes avstand nå skal forstås( Vår utheving). Rådet håper dette kan drøftes i tilknytning til den forestående utredningen om Norsk kulturråd, og ønsker å bidra til at den skal bli så fruktbar som mulig. En ber derfor om at departementet rådfører seg med rådet på et så tidlig tidspunkt som mulig som en del av dette arbeidet. For å redegjøre nærmere for sine synspunkter og komme i videre dialog om spørsmål i tilknytning til saken, ber rådet om et snarlig møte med departementets politiske ledelse.»
Stortingets reaksjoner
Kulturrådets fremtidige stilling ble også et tema da Stortinget 13. desember vedtok Kulturdepartementets budsjettforslag.
  Frps kulturpolitiske talskvinne, Karin Woldseth, gikk rett på sak. «... det kan faktisk se ut som om statsråden på litt sikt har tenkt å legge ned Kulturrådet eller avvikle det i sin nåværende form», sa hun, og la til at dette jo ikke var « noe nytt for statsråden, for han vet jo at Fremskrittspartiet flere ganger har foreslått dette».
  Trond Giske protesterte øyeblikkelig. Kulturrådet var ikke svekket, det var styrket, svarte han, og påpekte at Rådets budsjett hadde økt med «20 mill. kr i sum».
  Hvilket tyder på at statsråden ikke er så god i hoderegning, for Rådets budsjett er faktisk bare økt med 13,8 millioner. Men seks-sju millioner fra eller til spiller ikke så stor rolle. Viktigere er det at statsråden understreket at selv om «summen blir en styrking blir det også en en kraftig opprydding når det gjelder hvem som gjør hva(min utheving), etter de prinsippene som er nedfelt i budsjettet.»
  En kraftig opprydding - ikke akkurat et uttrykk som uttrykker ubegrenset tillit til Norsk kulturråds arbeid.
 Pussig nok virker det som om Høyres Olemic Thommessen på akkurat dette punktet er enig med Trond Giske, og tviler på Kulturrådets nøytralitet: "Han (kulturministeren) har også bebudet at han vil ta et oppgjør med nære bånd mellom saksbehandlere og kunstnere i f.eks. Kulturrådet. Med andre ord: Han ser problemet, men gir ingen signaler om å ta et reelt oppgjør med problemstillingen", uttalte han 13. desember under årets stortingsdebatt om kulturbudsjettet.
Kulturdirektorat
Trond Giske har forsåvidt rett i  at Kulturrådet har fått flere oppgaver i fanget. Men de aller fleste er oppgaver under post 74, der Kulturdepartementet bestemmer hvilke kulturtiltak som skal få støtte, og hvor mange penger hver enkelt skal få. Kulturrådet sitter bare med forvaltningsansvaret for disse oppgavene.
  Fortsetter denne utviklingen, vil Norsk kulturråd mer og mer bli et kulturdirektorat, og miste sin posisjon som fritt og uavhengig organ. Ikke så rart kanskje at Høyres Olemic Thommessen i stortingsdebatten 13. desember bemerket at «statsråden snakker ofte om armlengdes avstand-prinsippet. Jeg synes å notere at statsrådens armer begynner å bli kortere».